Geachte leden,

Hierbij nodigen wij u uit voor de Algemene Ledenvergadering op vrijdag 14 juni a.s.om 20.00 uur in ’t Nus.

Agenda:

Opening Voorzitter
Notulen ALV 15 juni 2018
Ingekomen stukken en mededelingen
Jaarverslag Penningmeester
Verslag Kascontrole Commissie
Toelichting resultaten Pipistrello
Toelichting Jubileumcommissie
Bestuursverkiezing
Verkiezing Kascontrole Commissie
Vast stellen datum ALV 2019
Rondvraag
Sluiting

Leden hebben het recht voorstellen in te dienen ter plaatsing op de agenda van de Algemene Ledenvergadering. De betreffende voor­stellen dienen uiterlijk 1 week voor de vergadering schrif­telijk bij het secretariaat te zijn ingediend.

Het jaarverslag van de penningmeester is een half uur voor aanvang van de  jaarvergadering beschikbaar in ’t Nus.

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur N.C.G. “De Vlearmuze”,

Jeroen Abbink
Secretaris