Geachte leden,

 

Hierbij nodigen wij u uit voor de Algemene Ledenvergadering op vrijdag 14 juni a.s.

om 20.00 uur in ’t Nus.

 

Agenda:

 

 1. Opening Voorzitter

 

 1. Notulen ALV 15 juni 2018

 

 1. Ingekomen stukken en mededelingen

 

 1. Jaarverslag Penningmeester

 

 1. Verslag Kascontrole Commissie

 

 1. Toelichting resultaten Pipistrello

 

 1. Toelichting Jubileumcommissie

 

 1. Bestuursverkiezing:

Aftredend, herkiesbaar:

 • Robert Souilljee, voorzitter Optochtcie.           aftredend, herkiesbaar

Aftredend, niet herkiesbaar:

 • Mirjam Arends, 2de penningmeester aftredend, niet herkiesbaar
 • Liz vd Berg, vz Kinderoptocht cie. aftredend, niet herkiesbaar

Functie wisseling:

Voorstel nieuwe bestuursleden:

 • Karien Wegdam                                       voorzitter Kinderoptochtcommissie
 • Monique Jannink 2de penningmeester

 

 1. Verkiezing Kascontrole Commissie

 

 1. Vast stellen datum ALV 2019

 

 1. Rondvraag

 

 1. Sluiting

 

Leden hebben het recht voorstellen in te dienen ter plaatsing op de agenda van de Algemene Ledenvergadering. De betreffende voor­stellen dienen uiterlijk 1 week voor de vergadering schrif­telijk bij het secretariaat te zijn ingediend.

Het jaarverslag van de penningmeester is een half uur voor aanvang van de  jaarvergadering beschikbaar in ’t Nus.

 

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur N.C.G. “De Vlearmuze”,

 

Jeroen Abbink

Secretaris