Agenda Algemene Ledenvergadering 27 mei 2016

Geachte leden,
Hierbij nodigen wij u uit voor de Algemene Ledenvergadering op vrijdag 27 mei a.s. om 20.00 uur in ’t Nus.

Agenda:
1. Opening Voorzitter
2. Notulen ALV 12 juni 2015
3. Ingekomen stukken en mededelingen
4. Jaarverslag Penningmeester
5. Verslag Kascontrole Commissie
6. Pipistrello
7. Presentatie Groene Garde (onder voorbehoud)
8. Bestuursverkiezing:
Aftredend, herkiesbaar:
– Mirjam Arends, penningmeester – aftredend, herkiesbaar
– Robert Soullijee, voorzitter optochtcommissie – aftredend, herkiesbaar
– Bernd Heijdeman, JRV11 (en tevens PG) – aftredend, herkiesbaar
Aftredend, niet herkiesbaar:
– Bart Emaus, afgevaardigde PG en activiteitencommissie – aftredend, niet herkiesbaar
Functie wisseling:
Voorstel nieuwe bestuursleden:
– René Wormgoor – voorzitter activiteitencommissie
9. Verkiezing Kascontrole Commissie
10. Vast stellen datum ALV 2017
11. Rondvraag
12. Sluiting

Leden hebben het recht voorstellen in te dienen ter plaatsing op de agenda van de Algemene Ledenvergadering. De betreffende voorstellen dienen uiterlijk 1 week voor de vergadering schriftelijk bij het secretariaat te zijn ingediend.

Het jaarverslag van de penningmeester is een half uur voor aanvang van de jaarvergadering beschikbaar in ’t Nus.

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur N.C.G. “De Vlearmuze”,

Jeroen Abbink
Secretaris