Geschiedenis van NCG De Vlearmuze

“Er is een dringende behoefte aan een open carnavalsvereniging en we willen de vele Needenaren die nu naar andere plaatsen trekken in eigen omgeving hun carnavalsplezier geven”.

Zo sprak de eerste voorzitter van het Needs Carnavals Genootschap “de Vlearmuze” Joop Röring op 28 april 1977 in de regionale media. Joop Röring sprak van een mijlpaal en van een initiatief met verstrekkende gevolgen. De voorzitter geloofde in de missie, die bestuur en een 10-tal leden zich ten doel hadden gesteld. Als nu de balans wordt opgemaakt is de conclusie gerechtvaardigd dat de missie is geslaagd. De woorden van Joop Röring zijn bewaarheid. De pioniers van het eerste uur hebben bergen werk verzet. Zij hebben in het begin vaak tegen de stroom moeten oproeien. Zij moesten vooroordelen bestrijden en zij moesten in de beginfase zowel besturen als ook uitvoeren en dat werk vaak combineren. Een flinke klus, die echter volop rendement heeft opgeleverd.

Het “NCG De Vlearmuze” is een gevestigd en gerespecteerd genootschap in carnavalsland en wie had dat bijna 33 jaar geleden durven bevroeden. Het waren zomaar wat mensen die in 1977 spontaan de koppen bij elkaar staken en de haalbaarheid van een carnavalsvereniging in Neede gingen verkennen. Na vele kamergesprekken en informele bijeenkomsten in café Meijers besloot de groep de stap te wagen.

Op 26 april 1977 vond de oprichtingsvergadering plaats in café Meijers. Aanwezig waren 3 dames en 7 heren, alsmede de oprichtingscommissie, bestaande uit 7 personen, aldus staat letterlijk in het oprichtingsverslag. Om precies half negen ‘s-avonds opent Ben Eleveld de vergadering met een korte toespraak waarin hij onder andere de doelstelling van de op te richten vereniging uiteenzet.
“De activiteiten zullen het eerste jaar bestaan uit een contactavond op 6 augustus 1977 in residentie Meijers met medewerking van het dans- en showorkest Herman Lippinkhof. In 1978 zal op Rosenmontag een carnavalsmiddag voor de kinderen georganiseerd worden. Voor de invulling van het programma wordt gedacht aan een goochelaar of clown. Het plan is verder om op zaterdag 4 februari de eerste grote carnavalsavond in de residentie te houden”, aldus staat letterlijk in de notulen van de bijeenkomst te lezen. Belangrijk besluit ter vergadering is om direct de openbaarheid te zoeken met een eigen Prins en Adjudant, vergezeld door een eigen Raad van Elf.

Het oorspronkelijke idee om met een prins van een “vreemde carnavalsvereniging uit zonodig een andere gemeente” te beginnen haalt de eindstreep niet. Het informatieve deel van de oprichtingsvergadering wordt besloten met de bestuursverkiezing. Geen groot probleem en geen hectische toestanden. Aan de lijst met kandidaten wordt spontaan de naam van Ad van Baal toegevoegd. De lijst kan daarna de toets der kritiek ruimschoots doorstaan en het eerste bestuur van de vereniging is daarmee een feit. En wie zijn de eerste bestuurders:
secretaris / penning -meester: Dinand Kistemaker, Henry Peeze, Arie Pleiter. Gé van Rhenen
voorzitter: Joop Röring
leden: Ad van Baal en Klaasje Kistemaker.

Gé van Rhenen stelt zijn functie al vrij snel beschikbaar. Ook belangrijk is de definitieve naam voor de vereniging. In de notulen van de oprichtingsvergadering staat daarover letterlijk het volgende : “Daar we nog steeds geen naam voor de vereniging hebben stelt Frans Goeman voor om de vereniging “Het Needs Carnavalsgenootschap De Vlearmuze” te noemen, wat natuurlijk prachtig bij ons Needenaren past. Hier heeft verder ook niemand commentaar op”.

Het lidmaatschap wordt vastgesteld op 10 gulden per persoon per jaar. De leden krijgen vrij entree bij alle carnavalsactiviteiten. De contactavond op 6 augustus is voor de leden eveneens vrij toegankelijk, terwijl introducés 5 gulden moeten betalen. En worden de kosten op deze contactavond te hoog, geen nood, want Johan Markerink (de eigenaar van de residentie) is dan bereid om financieel bij te springen, een geste die met luid applaus wordt begroet. Ter vergadering wordt ook besloten om tijdens de komende Braderie een ledenwerfactie te houden. Het bestuur zal dit idee tijdig en nader uitwerken. Inmiddels heeft de kersverse voorzitter van het “NCG De Vlearmuze” Joop Röring de leiding van de vergadering overgenomen van Ben Eleveld. Hij sluit de oprichtingsvergadering af met de woorden: “Ik dank u voor uw aanwezigheid en ik hoop dat mede door de vele positieve reacties Neede een goed florerend carnavalsgenootschap krijgt”.

 

Oprichters Vlearmuze

De oprichters van het NCG De Vlearmuze : Dinand Kistemaker,
Henry Peeze, Arie Pleiter, Gé van Rhenen,
Joop Röring, Ad van Baal en Klaasje Kistemaker.

1977-78 opkomst 10

Opkomst 1978

Sleutel overdracht 2

Sleuteloverdracht 1981

Groeps foto

Boerenbruiloft 1990

Dansmarietjes dans

Gala avond 1993